Parki Narodowe w Polsce - co dalej?

Parki Narodowe w Polsce - co dalej?


Patrzysz na wersję archiwalną wątku "Parki Narodowe w Polsce - co dalej?" z forum forum.bocian.org.pl/
Marfu
2006-11-28, 20:24
Wiadomość z listy informacyjnej Klubu Przyrodników:

9.11.2006 na posiedzeniu tzw. "Międzyresortowego Zespołu ds. Przeglądu Prawa
w Zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", Konrad Tomaszewski,
Główny Analityk Lasów Państwowych, przedstawił koncepcję zmiany organizacji
parków narodowych w Polsce.

K Tomaszewski: "przedstawił alternatywną propozycję organizacji ochrony
przyrody, która byłaby prowadzona w nowej formie organizacyjno-prawnej w
ramach Państwowego Gospodarstwa LP, w postaci pionu Parków Narodowych,
działającego na warunkach suwerennego katalogu praw i obowiązków. Kierowałby
nim Krajowy Administrator Parków Narodowych, powoływany przez Ministra
Środowiska, po zasięgnięciu opinii Kolegium Parków Narodowych. Aparatem
wykonawczym Krajowego Administratora Parków Narodowych byłby Wydział Parków
Narodowych wchodzący w skład DGLP z wykorzystaniem komórki organizacyjnej
DGLP do obsługi księgowej, planistycznej i logistycznej. Organem doradczym
Krajowego Administratora Parków Narodowych byłoby Kolegium Parków
Narodowych, składające się ze wszystkich dyrektorów parków narodowych,
przedstawicieli świata nauki i osób związanych z ochroną środowiska.
Kolegium posiadałoby zakres uprawnień gwarantujący niezawisłość i
niezależność. Pion Parków Narodowych składałby się z Dyrekcji Parków
Narodowych, tworzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska i
zakładów Pionu Parków Narodowych, które powstałyby z przekształcenia
dotychczasowych Gospodarstw Pomocniczych. System finansowy Pionu wchodziłby
w skład systemu LP, stanowiąc suwerenną część składową. W ramach tego
systemu wydatki Pionu Parków Narodowych byłyby pokrywane z dotacji celowych
na wykonywanie zadań administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody na
podstawie art. 54 ustawy o lasach, suwerennie zarządzanych przez Krajowego
Administratora Parków Narodowych (budżet na poziomie co najmniej
dotychczasowym). Takie rozwiązania pozwalałyby na istotne zasilanie
działalności parków narodowych w całości lub w części z zysku osiąganego
przez Zakłady Pionu, w tym również przez dochody z wyłączeń gruntów leśnych,
części wpływów osiąganych przez Fundusz Leśny oraz środki funduszu
pomocowego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe finansowanie ochrony przyrody -
ok. 50 mln zł z budżetu państwa i ok. 20 mln zł z wyłączeń gruntów leśnych
oraz wymienione wyżej inne możliwości - status ekonomiczno-finansowy
pracowników parków narodowych zbliżyłby się do statusu pracowników LP. To
rozwiązanie umożliwiłoby zachowanie ochrony przyrody na dotychczasowym
poziomie suwerenności tego pionu oraz ulepszyło system finansowania, który
obecnie jest w kryzysie i rozwiązałoby wszelkie dotychczasowe spory."


Mirek
2006-11-28, 21:11
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że idzie ku lepszemu...
Pełek
2006-11-29, 06:26
Marfu, teoria i utopia... w komisji beda ludzie co beda chcieli nachapać dla siebie, a nie dla dobra przyrody... Najpewniej
Jarek P
2006-11-29, 07:56
Myślę, że do uzdrowienia PN nie jest konieczne ich włączanie w strukturę LP - to powinny być organizacje o jednak odrębnych celach.

np. na dzień dzisiejszy gospodarstwom pomocniczym, nie tylko w PN ale i w innych instytucjach zależnych od budżetu, nie opłaca się wypracowywać zysku, bo i tak muszą go odprowadzić do wspólnego wora nic nie mając z teg, ze się napracowali.

GrzegorzBP
2006-11-29, 08:45
nie opłaca się wypracowywać zysku


co wiecej nie mogą tego robic - choć to kuriozum to przepisy stanowią że jeśli wypracują zysk, muszą odprowadzić od tego VAT - co więcej traca możliwość czerpania środków z budżetu skarbu państwa
Pełek
2006-11-29, 10:24
Czy istnieje jeszcze szansa na powstanie Turnickiego Parku Narodowego skoro kilka lat temu na terenach mających stanowić jego zasadniczą część został utworzony Leśny Kompleks Promocyjny LASY BIRCZAŃSKIE
Jarek P
2006-11-29, 13:58
Jedno z drugim nie ma wiele wspólnego, ale napewno LP będą to wykorzystywać jako argument przeciw.
litoria
2006-11-29, 17:17
Moim zdaniem cele LP (gospodarka leśna) są zgoła inne niż cele PN (ochrona dziedzictwa przyrodniczego). W związku z tym nie nalezy włączać ochrony przyrody pod gospodarkę leśną. Parki narodowe to nie tylko obszary leśne, ale również skały, wody, wydmy itp. Dlaczego więc Np. Słowiński Park Narodowy miałby być pod zarządem Lasów Państwowych?
Jarek P
2006-11-30, 07:51
Znaczną cześć, jeżeli nie większość, pracowników PN stanowią ludzie z wykształceniem leśnym. a leśnictwo to nie tylko wycinanie drzew, to również bardzo solidne podstawy przyrodnicze. Ale generalnie zgadzam się, że Pn i LP nie powinny być połączone, nawet na zasadach suwerenności PN. LP to w końcu przedsiębiorstwo.
GrzegorzBP
2006-12-01, 08:08
Moim zdaniem cele LP (gospodarka leśna)Z całym szacunkiem - do Twojego zdania - czym jest gospodarka leśna określa ustawa o lasach - polecam lekturze
Z ustawy o lasach - Art. 6. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) gospodarka leśna - działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;
lasu, z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:
1) zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
2) ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,
b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
c) walory krajobrazowe,
d) potrzeby nauki;
3) ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;
4) ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;
5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.
2. Gospodarka leśna w lasach stanowiących rezerwaty przyrody oraz wchodzących w skład parków narodowych uwzględnia zasady określone w przepisach o ochronie przyrody.
3. Gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, prowadzona jest w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, z uwzględnieniem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Art. 8. Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad:
1) powszechnej ochrony lasów;
2) trwałości utrzymania lasów;
3) ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
4) powiększania zasobów leśnych.
Jarek P
2006-12-01, 10:00
Grzesiu:
1) do poprawienia sytuacji w PN nie jest koniczne ich włączanie w strukturę LP, a wyprostowanie pewnych spraw, np. zasad funkcjonowania gospodarstw pomocniczych. Może trzeba by skierować do PN część opłat i kar środowiskowych.

2) Co do Funduszu Leśnego. już dzisiaj nadleśnictwa, które do niego dokładają krzywią się na te, które z niego biorą. I czy FL "wytrzyma" potrzeby parków? Czy ktoś to sprawdził, policzył?

Moim zdaniem włączenie PN do LP to zbędna przewalanka organizacyjna i formalna.
Jurek7
2006-12-01, 12:24
Tez sie zgadzam, ze to bez sensu pomysl. LP maja zajac sie ochrona hal i turni Tatr. :] Brzmi to jak pomysl z filmu Barei.

Parki potrzebuja wiecej pieniedzy, ale przekazanie srodkow nie musi sie wiazac z wlaczaniem do LP.

Takie pomysly pokazuja tylko, ze MS zupelnie nie przystaja do rzeczywistosci.
GrzegorzBP
2006-12-01, 12:56
1) do poprawienia sytuacji w PN nie jest koniczne ich włączanie w strukturę LP, a wyprostowanie pewnych spraw, np. zasad funkcjonowania gospodarstw pomocniczych. Może trzeba by skierować do PN część opłat i kar środowiskowych.


a z czego pobudowano siedziby PN - ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
gospodarstwa pomocnicze - jak wiesz utowrzono bowiem same PN nie były/ nie są w stanie absorbować - jako jednostki budżetowe środków finansowy - wszystko przechodzi przez gospodarstwo pomocnicze. Bowiem jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sfery budżetowej, której przychody i wydatki w pełnej wysokości objęte są budżetem. Jednostki budżetowe są dysponentami środków budżetowych, tzn. że otrzymują środki z budżetu na pokrycie wydatków.
Zaś gospodarstwo pomocnicze to organizacyjnie wyodrębniona działalność uboczna lub część działalności podstawowej jednostki budżetowej finansowana z przychodów uzyskanych z tej działalności. Przychodami wydatkami gospodarstw pomocniczych zostają wyodrębnione z przychodów wydatków macierzystej jednostki budżetowej. Gospodarstwo pomocnicze ma wyodrębniony rachunek bankowy. Połowa zysku gospodarstwa pomocniczego przeznaczona jest na własne potrzeby gospodarstwa, a druga połowę wpłacamy do budżetu. Działalność gospodarstw pomocniczych powinna być ekonomiczna i przynosić zyski. - tak stanowi prawo - idać tą drogą - trzeba by zmienic - całe - lub robiąc wyjątek dla PN, zasady funkcjonowania gospodarstw pomocniczych - a takie działają nie tylko przy PN - ale również innych zakłądach - chociażby karnych czy budżetowych zakładach pracy - w szpitalu jak jest stołówka i sprzedaje obiady to to też jest gospodarstowo pomocnicze - a wątpię czy ktoś w kraju zgodzi sie wywalać do góry nogami całą strefę finansową żeby zadowolić 23 podmioty.
Jarek P
2006-12-01, 14:07
do tych pieniędzy za dwutlenek wegla to zdaje się jeszcze bardzo daleka droga, bo nawet podstawy prawne do tskiej operacji sa dość wątpliwe (o ile pamiętam czytalem o tym w Lesie Polskim).
A skoro PN miałyby korzystać z Funduszu Leśnego, to moze po prostu zapisać, że LP jakąś część zysku odprowadzałyby na PN?
Koniunktura zmienną jest, dlatego wiązanie PN z jedną organizacją gospodarczą nie jest dobrym pomysłem.

A co do gospodarstw pomocniczych to czemu nie? ja bym zmienił zasady funkcjonowania wszystkich nie tylko w PN.

I chyba nie należy tu myśleć w kategoriach "23 podmioty", ale raczej "dziedzictwo narodowe".
Marfu
2006-12-03, 16:11
Krotko, bo dziesiatka dzieciakow szaleje mi nad glowa....

1. Co do gopodarstw pomocniczych. Oczywiscie, nie mozna robic zadnych wyjatkow, bo jak sie zacznie z parkami, to poleca inne i bedzie jeszcze wiekszy balagan w bodzecie.

2. Co do pieniedzy za dwutlenek wegla - sytuacja jest prosta. W tej sprawie po spotkaniu z Ministrem dokształcil sie Pawel Pawlaczyk z Klubu Przyrodnikow:

Pan minister chyba zapomniał nam powiedzieć, że przedmiotem handlu nie jest wcale każda zachodząca akumulacja węgla. Przedmiotem handlu może być redukcja Co2 wynikająca z PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ANTROPOGENICZNE ZWIĘKSZENIE POCHŁANIANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH, mierzona jako różnica między efektami projektu a sytuacją, jaka byłaby gdyby nie zrealizowano projektu.

Żadna akumulacja węgla w wyniku procesów naturalnych (np. zostawianie martwych drzew w Puszczy Białowieskiej) nie wchodzi więc w zakres tego mechanizmu. Podobnie akumulacja węgla w wyniku zabagnienia terenu przez bobry, akumulacja biomasy na niekoszonej łące, akumulacja węgla w wyniku wzrostu drzewostanów leśnych (np. zwiększenia wieku rębności) - nie wchodzą do tego mechanizmu.

Natomiast masowe przeprowadzenie cięć odnowieniownych (młode drzewa akumulują węgiel bardziej niż stare) w starych drzewostanach Puszczy Białowieskiej, lub w jakichkolwiek innych starych, a zwłaszcza dotychczas nie użytkowanych drzewostanach, zalesienie łąki świerkiem, a także zamienienie łąki na plantację drzew szybko rosnących (pod warunkiem że drewno na meble, a nie na opał) można by może uznać za "projekt
antropogenicznego zwiększenia pochłaniania". Ale nie jestem pewien, czy naprawdę na obszarach N2000 o to mi chodzi...Wiec ten temat mozemy zamknac chyba - jezeli nie - prosze o nowy temat

3. Na koniec, jako - GrzeborzuBP, pamietaj o tym - praktyk z osmioletnim stazem w parkiach narodowych. Jezeli chcemy, aby w parkach chroniono przyrode, nalezy je od LP odsunac. Oczywiscie, lasami powinnio zajmowac sie lesniocy, ale pozostalymi zagadnieniami - nie koniecznie. A na razie jest tak, ze wszystkim sie zajmuja lesnicy. Po tylu latach moge chyba to powiedziec - ja na dowidzenia uslyszalem, ze bylo duzym bledem zatrudnienie nielesnika, i wiecej sie tego bledu nie popelni
GrzegorzBP
2006-12-04, 07:35
ja na dowidzenia uslyszalem, ze bylo duzym bledem zatrudnienie nielesnika, i wiecej sie tego bledu nie popelni


no jeśli kazali zajmować Ci się zajmować lasami...
C-Y-L
2007-01-08, 19:07
Witam.
Jakoś nie moge uwierzyć aby LP miały sie stać dobrym wujkiem dla PN.
A czy czasem nie chcą przejąć pieniędzy jakie unia chce wyłożyć na ochrone przyrody (5 milionów euro w latach 2007-2013).
litoria
2007-01-08, 23:03
taaa.. jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o...

BINGO
GrzegorzBP
2007-01-09, 08:37
(5 milionów euro w latach 2007-2013).


słyszy że dzwonią a nie wie w którym kościele ta kwota to kwota przedłożona przez MS na konieczność realizacji wytycznych programu N2000 a nie "ochronę przyrody" jako całość
Schroniska ornitologiczne w Polsce - jakie fajne znacie?
Gorlice a sieć planowanych autostrad w Polsce.
[Film] Kierowca tira w Polsce :D
Gniewosz plamisty w Polsce południowej
NASCAR w Polsce - seria ASCE
Szukam wolontariuszy w całej Polsce
Jaszczurka Zielona w Polsce
  • awans zawodowy na kontraktowego
  • mega cycory
  • oferty pracy dla spawacza
  • co zalozyc pod spodnice ogrodniczke
  • odpowiadac budynki
  • instrukca obsługi motorola gm350
  • arash ft
  • kurs tanga
  • Romuald Grudziński
  • Archiwum tematów z for dyskusyjnych • Index